Ozbrojené konflikty ve světě se zaměřením na Kavkaz - aplikace ve výuce zeměpisu

Abstract
Předmětem diplomové práce je zpracování tématu ozbrojených konfliktů ve světě se zaměřením na Kavkaz, do vzdělávacího celku pro žáky druhého stupně základní školy. Práce je rozdělena na dvě části, teoretická část se věnuje popisu konfliktů v oblasti Kavkazu, kde jsou zahrnuty jak historické, tak i současné konflikty a praktická část vybraná témata prezentuje žákům formou výukového materiálu a modelových hodin. V praktické části jsou využity segmenty z teoretické části práce i další doplňující informace potřebné k výuce. Výuka v praktické části obsahuje jak obecnou charakteristiku konfliktů v oblasti, tak i konkrétní rozbor události.
The subject of the thesis is the elaboration of the topic of armed conflicts in the world with the focus on the Caucasus, into an educational unit for students of the second stage of primary school. The theis is divided into two parts, the theoretical part is devoted to the description of conflicts in the Caucasus, which includes both historical and current conflicts. The practical part of the thesis inludes selected topics that presents to students the form of teaching material and model lessons. In the practical part there were used segments from the theoretical part of the work and other additional information. The teaching in the practical part contains both the general characteristics of conflicts in the area and a specific analysis of events.
Description
Subject(s)
Kavkaz, konflikt, etnicita, náboženství, politika, vyučování, modelové hodiny, základní škola, vzdělávání, pedagog, Caucasus, conflict, ethnicity, religion, politics, teaching, model lessons, elementary school, education, pedagogue
Citation
ISSN
ISBN