Pohon vrat průzoru hvězdárenské kopule

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pohonné jednotky vrat průzoru hvězdárenské kopule. V teoretické části je popsán princip a funkce vrat kopule. Dále je uveden přehled stávajících konstrukčních řešení. Druhá část práce je věnována vlastnímu návrhu převodovky, umístěné mezi elektromotorickým vstupním členem a hřebenem, způsobujícím pohyb vrat. Práce obsahuje také 3D model konstrukce pohonu, uloženého na svařovaném rámu.
This bachelor thesis deals with the design of door drive of the observatory dome. The teoretical part describes the principle and function of the dome doors. The following is an overview of existing construction solutions. The second part is dedicated to the design of the gearbox, located between the electromotive input member and the toothed rack, which causes the door to move. This bachelor thesis also includes a 3D model of the drive construction, mounted on the welded frame.
Description
Subject(s)
hvězdárna, kopule, vrata, pohon, převodovka, konstrukce, observatory, cupola, door, drive, gearbox, construction
Citation
ISSN
ISBN
Collections