Úplety se zvýšeným chladícím efektem

Abstract
Bakalářská práce se zabývá tepelně komfortními vlastnostmi žebrových úpletů. Cílem práce je pokusit se o konstrukci žebrového úpletu s co nejvyšším chladícím efektem. Pomocí přístroje PERMETEST jsou zjišťovány hodnoty vzorků pletenin potřebné k určení jejich paropropustnosti. V teoretické části se blíže seznamujeme s termofyziologickým komfortem a způsobech hodnocení jeho tepelných vlastností. Je zde popsán přístroj PERMETEST, na kterém je prováděno měření vzorků. Dále je zde popsán princip funkce úpletu typu COOLMAX a dalších podobných textilií. V praktické části bakalářské práce jsou popsány jednotlivé vzorky žebrových úpletů a jejich vlastnosti. V závěru práce jsou výsledky naměřených vzorků, zpracované pomocí tabulek a grafů, a jejich vyhodnocení.
The bachelor thesis deals with thermally comfortable properties of rib knits. The aim of the thesis is to try to construct rib knits with the greatest cooling effect. The PERMETEST instrument measures the sample values needed to determine their diameter. In the theoretical part we will get acquainted with thermophysiological comfort and ways of evaluating its thermal properties. Here is described the PERMETEST instrument on which the sample measurement is carried out. In addition, the COOLMAX function and other similar textiles are described here. In the practical part of the bachelor thesis are described individual samples of rib knits and their properties. At the end of the thesis are the results of the measured samples, processed by means of tables and graphs, and their evaluation.
Description
Subject(s)
Termofyziologický komfort, paropropustnost, chladící efekt, výparný odpor, žebrová pletenina, COOLMAX vlákna, PERMETEST, Thermophysiological comfort, vapor permeability, cooling effect, vapor resistance, rib knit fabric, COOLMAX fiber, PERMETEST
Citation
ISSN
ISBN