Konkurenceschopnost vybraného podniku

Abstract
Bakalářská práce se zabývá konkurenceschopností firmy Aveflor, a.s. V práci jsou vysvětleny hlavní pojmy související s tímto tématem, které jsou konkurenceschopnost, konkurenční výhoda a konkurence. Dále jsou vybrány analýzy pro konkurenceschopnost a implementovány na daný podnik. Vše je sumarizováno do SWOT analýzy, z které je odvozena konfrontační matice. Na základě provedených analýz jsou určena doporučení pro udržení či zvýšení konkurenceschopnosti.
The bachelor thesis deals with the competitiveness of Aveflor, a.s. The thesis explains the main concepts related to this topic which are competitiveness, competitive advantage and competition. Furthermore, the analyses for competitiveness are selected and implemented on the company. Everything is summarized into a SWOT analysis from which a confrontation matrix is derived. Based on the analyses, recommendations for maintaining or increasing competitiveness are determined.
Description
Subject(s)
konkurenceschopnost, konkurenční výhoda, konkurence, PESTEL analýza, marketingový mix, SWOT analýza
Citation
ISSN
ISBN