Kritéria rodičů pro výběr mateřské školy

Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na zjištění hlavních a vedlejších kritérií pro výběr mateřské školy ze strany rodičů. Stěžejním podkladem pro tuto práci je výzkumná část. Ta se skládá z dotazníkového šetření, které je určeno pro rodiče dětí navštěvujících MŠ. Zároveň jsou v práci uvedeny rozhovory s učitelkami jednotlivých mateřských škol. Tyto rozhovory slouží především pro zjištění možností, které faktory jsou v praxi uplatnitelné, a které nikoliv. Práce obsahuje pojmy seznamující s danou tematikou, praktické informace a zjištění poznatků, které mohou být pro školky velkým přínosem.
This bachelor's thesis focuses on the identification of the main and secondary criteria for the choice of a kindergarten by parents. The main basis for this work is the research part. This consists of a questionnaire survey, which is intended for parents of children in kindergarten. At the same time, the work includes interviews with teachers of individual kindergartens. These interviews are mainly used to find out which factors are applicable in practice and which are not. The work contains terms introducing the topic, practical information and finding results that can be of great benefit to kindergartens.
Description
Subject(s)
mateřská škola, předškolní věk, pedagog, dítě a rodič, předškolní vzdělávání, kritéria rodičů pro výběr MŠ
Citation
ISSN
ISBN