Technický projekt oděvního výrobku pomocí počítačové techniky

Title Alternative:Technical project of clothing products using computer technology
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Předmětem této práce jsou PLM systémy, jejich funkčnost a pouţití v praxi. V podstatě popisují ţivotní cyklus výrobku, a to zcela nového nebo inovovaného. Mezi počítačové programy zabývajícími se konstrukční částí , které mohou být vyuţity v rámci PLM lze vyuţít PDS Tailor. V praktické části ve spoluprací s firmou Canis Saft a.s. byl tento program zaveden v rámci racionalizace výroby do praxe. Vyuţíváním tohoto konstrukčního programu se zkrátí čas potřebný ke zhotovení střihových šablon, lze mnohem pruţněji reagovat na objednávku a z krátit čas dodání zakázky. Sestavením týdenního časového plánu konstruktérky pracující na střihových přílohách ručně a s vyuţitím programu PDS Tailor byly vypočítány mzdové náklady a vyhodnocena úspora. Zároveň se zjistila návratnost investice spočívající v zakoupení softwarového systému. Systém PDS Tailor byl vyuţit i při vytvoření projektu zadání výroby oděvního výrobku do zahraničí. Vybraný základní střih pracovní bundy byl v tomto programu modelován.
The subject of this work is PLM systems, their functionality and use in practice. This basically describe the life cycle of the new product or innovative. The computer programs dealing with a component that can be used in the PLM can be used PDS Tailor. In the practical part in cooperation with Canis Saft plc the program was introduced in the rationalization of production in practice. By using the design program to reduce the time required for making dress patterns, can be much more responsive to order and shorten delivery time contracts. Drawing up a weekly schedule designers working on Annexes manually editing the program, using PDS Tailor labor costs were calculated and evaluated savings. At the same time determine the return on investment consisting in purchasing software system. The PDS Tailor system was also used when creating a project entering production of clothing products abroad. Work jacket in basic style was modeled and selected in this program.
Description
katedra: KOD; přílohy: 2x cd-rom; rozsah: 71
Subject(s)
plm, mass customization, pds tailor, racionalizace výroby, oděvní výroba, plm, mass customization, pds tailor, racionalization of production, clothing production
Citation
ISSN
ISBN