Časová náročnost založení vybraných právních forem podnikání

Title Alternative:Time needed for an establishment of selected legal forms of business
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce s názvem Časová náročnost zaloţení vybraných právních forem podnikání se zaměřuje na zjištění časové náročnosti při zakládání a vzniku jednotlivých právních forem podnikání. Cílem této závěrečné práce je na základě komparace časové náročnosti v procesu zakládání a následného porovnání vyhodnotit, která právní forma podnikání je pro zakladatele z časového, ale také úzce spjatého administrativního hlediska na území České republiky z posuzovaných moţností nejméně náročnou. Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních celků – rešeršního a analytického. První část práce vymezuje podnikání a pojmy s ním spojené, legislativu, charakteristiku právních forem podnikání v České republice a v neposlední řadě ready made společnosti, neboli jiţ předem zaloţené společnosti, které je moţné zakoupit a ušetřit tak zejména čas a administrativní povinnosti, které jsou spojeny s procesem zaloţení nové společnosti. Část analytická poté zpracovává konkrétní postupy při procesu zakládání a vzniku vybraných právních forem podnikání a jejich následnou komparaci včetně formulace závěrů.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN