On-line propagace vědeckého centra jako turistické destinace

Abstract
Cílem této práce je zhodnotit používané nástroje on-line marketingu vědeckého centra IQLANDIA na sociálních sítí. V teoretické části práce představí základní pojmy z oblasti cestovního ruchu, který je pro společnost velmi zásadní. Další část práce se zaměřuje na internetový marketing a on-line nástroje, které s nimi souvisejí. Praktická část se věnuje společnosti IQLANDIA a jejím aktivitám na sociálních sítích Facebook a Instagram. Práce nejprve společnost představí a poté ukáže, jaké nástroje používá k propagaci. Na závěr práce porovná efektivitu propagace na těchto dvou sociálních sítí, zhodnotí, kde si marketingová komunikace IQLANDIE vede lépe a následně také navrhne možné zlepšení, které by firmě pomohlo s účinnější prezentací v on-line prostředí.
The aim of this thesis is to evaluate the on-line marketing tools used on social networks by the IQLANDIA science centre. Tourism is very crucial for the company and the theoretical part of this bachelor thesis introduces the basic terms used in this field. The next section of the thesis focuses on on-line marketing and the associated tools. The practical part is devoted to the company IQLANDIA and their activities on social media such as Facebook and Instagram. The bachelor thesis introduces the company and describes the on-line marketing tools that are being used to promote the company. The final evaluation will compare this social media and decide which social media platform is more effective for communication and then suggest possible improvements in company on-line presentations.
Description
Subject(s)
Marketing, propagace Facebook, Instagram, science centrum, on-line, komunikační nástroje, marketingová komunikace, webové stránky, Marketing, Promotion, Facebook, Instagram, Science Center, On-line, Communication Tools, Marketing Communication, Websites
Citation
ISSN
ISBN