Intonace a rytmus v hodinách hudební výchovy na 1. stupni ZŠ

Abstract
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku intonace a rytmu v hodinách hudební výchovy na 1. stupni ZŠ, podává její teoretický základ a obsahuje také praktické příklady pro rozvoj intonačních a rytmických dovedností žáků. Nedílnou součástí práce je také zmapování problematiky v nynější platné podobě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání včetně současných diskusí k plánované revizi RVP ZV. Cílem diplomové práce bylo sestavení metodických podkladů pro vyučující hudební výchovy na 1. stupni ZŠ se zařazením intonačních a rytmických prvků na témata ročních období, živočichů a vánočních svátků tak, aby měli dostatek námětů pro práci s písněmi určenými pro žáky mladšího školního věku a mohli efektivně vzdělávat žáky i přes možný handicap nehudebního vzdělání.
This diploma thesis focuses on the issue of intonation and rhythm in music lessons at elementary school, provides its theoretical basis and also contains practical examples for the development of pupils' intonation and rhythmic skills. An integral part of the work is also the mapping of the issue in the currently valid form of the Framework Educational Program for Basic Education, including current discussions on the planned revision of the Educational Program for Basic Education. The aim of the diploma thesis was to compile methodological materials for teachers of music education at elementary school with the inclusion of intonation and rhythmic elements on the themes of seasons, holidays and animals so that they have enough topics for working with songs intended for younger school-age pupils and can effectively educate pupils despite the possible handicap of non-musical education.
Description
Subject(s)
hudební výchova, intonace, zpěv, rytmus, rytmické hudební nástroje, náměty pro práci s písní
Citation
ISSN
ISBN