Návrh systému pro automatické pěstování rostlin

Abstract
Cílem práce je navrhnout systém, který je schopen řídit skleník. Systém se skládá ze dvou modulů, z nichž je jeden řídící a druhý měřící. Moduly budou řízeny MCU STM32L151C8 od firmy STM. Vzájemnou komunikaci zajišťuje sběrnice RS485. Řídící modul zpracovává informace, které poslal měřící modul, a na jejich základě ovládá akční členy. První kapitoly se zaobírají možnostmi pěstování rostlin v uzavřených prostorách a požadavky rostlin na zdárný růst. V další kapitole je sepsán návrh systému na základě požadavků z předcházející kapitoly. Poslední kapitoly se věnují vlastní realizaci prototypu a jeho následnému otestování.
This work describes the design of a system that will be able to control greenhouse. The system will consist of two modules which will communicate via RS485. Each modules will be control by MCU STM32L151C8 developed by STM. Control module will process the information sent by the measuring module and based on them control actuators. The first chapter is about building the greenhouse, including selection a growing medium, a type of lights and so on. In the next chapters will be describe design of the system by requires of the plants. Last chapters are about creating a prototype and testing the system.
Description
Subject(s)
Skleník, DPS, MCU, ARM Cortex M-3, řízení, Greenhouse, PCB, MCU, ARM Cortex M-3, Control
Citation
ISSN
ISBN