Dopady zavedení eura v České republice na konkrétní podnik

Abstract
Bakalářská práce se věnuje dopadům zavedení eura na podnik v České republice. První část práce obsahuje informace o eurozóně a podmínkách přijetí eura. Je zaměřena na vznik a následný vývoj eurozóny. Zabývá se pojmem euro a evropskými institucemi. Dále popisuje bankovnictví v rámci Evropské unie i České republiky. Druhá část práce se zabývá dopady zavedení eura na podniky, nejdříve obecně, pak konkrétněji na banku. Na začátek jsou vysvětleny zásady přijetí eura, které platí pro všechny členské země Evropské unie. Rozebírá, čím si musí každý podnik projít, jaký dopad to pro něj bude mít a jaké postupy mají podniky zvolit. Součástí práce jsou pravidla, která musí podniky dodržovat a popis jednotlivých úkolů v sektorech ekonomiky. Dále práce uvádí, jaké s sebou přináší zavedení eura náklady. Poslední část práce je zaměřena na konkrétní podnik, který je krátce představen, a pak popisuje jeho postupy při zavedení eura. Součástí práce je časová a finanční analýza zavedení eura. V závěru je stručně popsán dopad na podnik po zavedení eura v zahraničí a možné dopady v České republice.
The Bachelor thesis is dedicated to the impacts of euro adoption in the Czech company. First part of the thesis includes information about eurozone and the conditions for the admission of the euro. It is focused on the formation and consecutive running of eurozone. The thesis introduces euro and European institutions. Furthermore, it describes banking in European Union as well as Czech banking. Second part of the thesis is focused on the impacts of euro adoption in companies in general and then in a particular bank. At the beginning, the principles of euro adoption which apply to everyone are explained. The thesis also analyses what the companies have to go through, what kind of changes have to be done. Also what kind of progresses should they choose, which rules apply to them and all the tasks that need to be done in concrete sectors of the economy. Furthermore, how much does it all going to cost them. Last part of the thesis talks about the specific company which is introduced shortly and then their processes of euro adoption are described. Part of the content is time and financial analysis connected with euro adoption. In the end, the impact of euro adoption on the company in foreign country is shortly described as well as in Czechia.
Description
Subject(s)
adaptace, banka, česká koruna, Česká republika, euro, eurozóna, kurzové riziko, měnová politika, platební jednotka, postup, systém, adaptation, bank, Czech crown, Czechia, euro, eurozone, Exchange rate risk, monetary policy, payment unit, procedure, system
Citation
ISSN
ISBN