Vývoj metod pro měření kontaktních úhlů mezi vláknem a kapalinou

Title Alternative:Evolution of Methods for Measuring of Contact Angles between Fiber and Liquid
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá systémem kapalina - pevná látka - plyn a teorií povrchového chování kapalin. Jsou zde vysvětleny jevy související s povrchovou energií, povrchovým napětím, princip a podmínky rovnováhy systému. V experimentální části jsou zpracovány dvěma na sobě nezávislými metodami měře-ní kontaktního úhlu syntetických vláken, porovnány výsledky kontaktních úhlů a povrcho-vých napětí určených optickou a gravimetrickou metodou. S využitím těchto metod byly určeny povrchové charakteristiky vybraných textilních vláken a porovnány s publikova-nými hodnotami. V závěru je analyzován vliv jemnosti vláken a členitosti jejich povrchu na hodnoty povrchových napětí syntetických vláken. Pro zlepšení snímání celého průběhu měření, zajištění reprodukovatelnosti naměře-ných hodnot a snadnější obsluhu počítačového programu je v práci řešeno několik technických problémů u obou metod.
This diploma work deals with the system of liquid-solid material-gas and the theory of surface liquids characteristics. Work contains explanation of appearances contextual to definitions as surface energy, surface tension, principle and conditions of system balance. Experimental part deals with two methods, which are independently to each other, of measurement dihedral angle of synthetic fibres and comparing results of dihedral angles and surface tensions realized by optical and gravimetrical observations. With use of these methods were determined surface characteristics of choiced textile fibres and subsequently compared to published values. In the end of this work is made analysis of influence of fineness fibres and surface segmentation to surface tension values of these synthetic fibres. To improve the sensing process, guarantee the reproduction of discovered values and easier service of computer programme were resolved some few technical problems in both mentioned methods.
Description
katedra: KTC; přílohy: 1 CD; rozsah: 75 s., 5 s. obr. příloh
Subject(s)
systémem kapalina - pevná látka - plyn, povrchová energie, povrchové napětí, princip a podmínky rovnováhy systému, optická metoda, gravimetrická metoda, textilní vlákna, syntetická vlákna, technické problémy, system of liquid-solid material-gas, surface energy, surface tension, principle and conditions of system balance, optical observation, gravimetrical observation, textile fibres, textile fibres, technical problems
Citation
ISSN
ISBN