Vysokofrekvenční svařování pro výrobu bederních pásů

Abstract
Bakalářská práce se zabývá nekonvenčním spojováním termoplastů. V úvodu je popsána technologie svařování horkým klínem, horkým vzduchem, ultrazvukem a vysokofrekvenčně. Hlavní část je věnována vysokofrekvenčnímu svařování a úskalím, která mohou doprovázet proces svařování bederního pásu. Analyzujeme a odstraníme problematická místa, která mají za následek nekvalitní svar.
This bachelorś thesis focuses on no-conventional binding of thermoplastic materials. In the introduction the technologies of hot wedge, hot air, ultrasound and high frequency welding are described. The main part deals with highfrequency welding and issues that may occur during the welding proces of a hip belt. We analyze and reduce the problematic points that cause a bad quality joint.
Description
Subject(s)
Klíčová slova vysokofrekvenční stroj, svařování, elektroda, termoplastický materiál, rovinnost ploch, Key woeds: High frequency machine, welding, electrode, thermoplastic material, flatness of surface
Citation
ISSN
ISBN