Funkcionalizace tkáňového nosiče trombocytárními růstovými faktory

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá využitím elektrostatického rozprašování pro cílené dodávání léčiv a funkcionalizaci scaffoldů trombocytárními růstovými faktory. V teoretické části jsou podány základní informace o tkáňovém inženýrství, biologicky aktivních látkách se zaměřením na trombocyty a jejich růstové faktory, enkapsulaci těchto látek a jejich detekci. Experimentální část spočívá v přípravě trombocytárního lyzátu, optimalizaci výroby PVA kapslí s bioaktivními látkami a následnou detekci obsažených proteinů ve vytvořených kapslích. Podařilo se nám vytvořit kapsle obsahující trombocytární lyzát, který jsme detekovali pomocí SDS-PAGE. Zjistili jsme, že pokud použijeme menší poměr ethanolu ku vodě při přípravě roztoku PVA, vytváří se nám při electrosprayingu menší kapsle.
This thesis deals with the use of electrostatic spraying for targeted delivery of drugs and functionalization of scaffolds by platelet-derived growth factors. In the theoretical part are given basic information about tissue engineering, biologically active substances, focusing on platelets and growth factors, encapsulation of these substances and their detection.Experimental part consists of preparing platelet lysate, optimization of production PVA capsules with bioactive substances and the subsequent detection of the proteins contained in the formed capsules. We managed to create a capsule containing platelet lysate was detected by SDS-PAGE. We have found that if we use a smaller ratio of ethanol to water in preparing the PVA solution, forms in the process of electrospraying smaller capsules.
Description
Subject(s)
Elektrostatické rozprašování, Enkapsulace, Růstové faktory, Cílené dodávání léčiv, Funkcionalizace scaffoldů, Electrospraying, Encapsulation, Growth factors, Drug delivery system, Functionalization of scaffolds
Citation
ISSN
ISBN