Podpora podnikání z evropských fondů se zaměřením na výzkum a vývoj

Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku podpory vědy a výzkumu z fondů Evropské unie. Cílem je porovnat jednotlivé operační programy za roky 2007-2013 (OPPI), 2014-2020 (OPPIK) a z dostupných zdrojů 2021-2027 (OPTAK). Práce obsahuje základní informace o operačních programech a programech podpor uskutečňujících se v jednotlivých obdobích, následované zhodnocením změn u jednotlivých programů podpor. V práci je vysvětlen a popsán krok po kroku projektový cyklus včetně porovnání změn mezi programovacími obdobími.
This bachelor thesis is focused on an issue of science and research support from the European Union funds. The aim is to compare individual operational programmes for years 2007-2013 (OPPI), 2014-2020 (OPPIK) and from available sources 2021-2027 (OPTAK). The thesis contains basic information about operational programmes and support programmes that are run in individual periods, followed by an evaluation of changes in individual support programmes. The thesis explains and describes the project cycle step by step, the comparison of changes between the programming periods including.
Description
Subject(s)
Evropská unie, MPO, MSP, Věda, Výzkum, European Union, MIT, MLSA, science, research
Citation
ISSN
ISBN