Disassembler pro procesory x51

Title Alternative:Disassembler for x51 processors
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Práce se zabývá vytvořením disassembleru pro procesory řady x51, tedy aplikace, která umí přeložit strojový kód odpovídajícího procesoru zpět do na zdrojový v jazyce assembleru. Důraz je kladen na fakt, aby program nabídl na výstupu uživateli zdrojový kód v takové formě, aby jej bylo možno ihned zase zkompilovat. Mimo to má být součástí jiného softwaru, tudíž musí mít formu nějakého standardního modulu. Zpráva práce obsahuje základní teorii o procesorech řady x51, jejich zdrojových i strojových kódech a dynamických knihovnách. Velmi obsáhle je popsán princip řešení celé aplikace od počátečního čtení zdrojových souborů, přes poznávání instrukcí a jejich operandů, až po pojmenovávání návěští a zápis výsledných souborů. Toto všechno samozřejmě včetně důvodů, proč bylo učiněno právě tak eventuelně, proč nebylo dosaženo požadovaných či doporučených cílů. Nedílnou součástí celé práce je samozřejmě výsledný program, včetně zdrojových kódů a jednoduché ovládací aplikace, která umí demonstrovat jeho schopnosti.
This thesis deal with creating the disassembler for x51 series processors. It means the application, that is able to translate the machine code of corresponding processor back to source code in language of assembler. It is very important to offer on output source code in form, that can be immediately translate back to machine code. Except this should the application be the part of another software, so it must have interface for communication. This text contains basic theory about x51 series processors, their source and machine codes and dynamic link libraries. The progress of creating is described very particulary from reading input files, over recognition of instructions and their operands, up to naming the signs and writing output files. This all of course with reasons, why was the progress just like this and/or alternatively, why the specified objectives was not reached. Inseparable part of thesis is of course the application, with its source files included and simple graphic interface, that is able to demonstrate application´s abilities.
Description
katedra: KSI; přílohy: 1 CD-ROM; rozsah: 51 s.
Subject(s)
disassembler, procesor řady x51, strojový kód, zdrojový kód, assembler, disassembler, x51 series processor, machine code, source code, assembler
Citation
ISSN
ISBN