Úroveň znalostí všeobecných sester při aplikaci intravenózních léků

Abstract
Bakalářská práce se zabývá znalostmi všeobecných sester při aplikaci intravenózních léčiv. V teoretické části popisuje zásady dezinfekce, přípravu a ředění intravenózních léčiv, podávání intravenózních léčiv a komplikace s nimi spojené. Dále je teoretická část věnována nežádoucím událostem, kompetencím a odpovědnosti všeobecných sester. Výzkumná část je zaměřena na znalosti a postupy všeobecných sester při intravenózní aplikaci. Součástí bakalářské práce je také ošetřovatelský standard pro všeobecné sestry.
This thesis deals with the knowledge of nurses in the administration of intravenous drugs. The theoretical part describes principles of disinfection, preparation and dilution of intravenous drugs, intravenous medications administration and complications associated with them. The theoretical part is devoted to adverse events, competencies and responsibilities of nurses. The research part is focused on the knowledge and practices of nurses during intravenous administration. Another part of this thesis is also nursing standard for nurses.
Description
Subject(s)
intravenózní léky, aplikace, všeobecná sestra, komplikace, intravenous drugs, application, nurse, complications
Citation
ISSN
ISBN