Hybridní bydlení v Hamburku

Abstract
Práce se zabývá návrhem multifunkčního městského bloku na hlavní třídě Reeperbahn v Hamburku.Cílem projektu je nalézt adekvátní odpověď na složitou urbánnía sociální rovinu místa urbanistické a sociální rovině místa tak aby se ne jen návrh stal plnohodnotnou součástí svého okolí , ale aby především vytvořil živé centrum , které posílí význam a identitu místa . Návrh proto v sobě propojuje co nejširší řadu funkcí , které svoji vzájemnou vazbou vytváří prostředí , ve kterém se bude moct bydlet, pracovat, scházet a bavit se široké spektrum lidí a to vše tak, aby docházelo k široké škále sociálním interakcím .
The thesis proposes a multifunctional city block on the main street in Ruupenbahn Hamburku. Main target of the project is to find an adequate answer to a complex urban social space plane urban and social level space so that not only the design has become a full part of their environment, but above all to create a lively center which reinforces the importance of place and identity. Therefore, the proposal combines in itself the widest range of features that their mutual bond creates an environment in which he can live, work, socialize and have fun wide range of people and everything so that there was a wide range of social interactions.
Description
Subject(s)
Hamburk, St.Pauli, Reeperbahn, Hybridní bydlení, Spielbudenplatz, Hamburg, St.Pauli, Reeperbahn, Hybrid housing, Spielbudenplatz
Citation
ISSN
ISBN