Regulační opatření na ochranu státních příjmů proti krácení daní v tzv. daňových rájích

Abstract
Bakalářská práce se zabývá nástroji na ochranu státních příjmů zamezujících krácení daní v daňových rájích. Daňové ráje jsou problémem jak ekonomik jednotlivých států, ve kterých jsou o odvod daní ochuzovány daňové systémy, tak celé světové ekonomiky. Závěrečná práce také popisuje strukturu daňového systému České republiky, opatření používané Českou republikou a Evropskou unií proti krácení daní. Dále se práce zabývá daňovými kauzami a popisem organizací bojujících proti daňovým únikům. Hlavním cílem této práce je zanalyzovat možnosti bránící Českou republiku před krácením daní v daňových rájích, daňovými úniky a jejich srozumitelná charakteristika. V poslední části bakalářské práce jsou přiblíženy dva vybrané daňové ráje zachycující jejich daňové podmínky, nástroje proti krácení daní a právní systém. Irská republika, jedna z vybraných zemí, je dále zaměřena na spojení s největšími společnostmi světa, kdežto Britské Panenské ostrovy, druhý daňový ráj, rozšiřují problematiku o vývoj počtu společností pocházejících z České republiky se sídlem právě na Britských Panenských ostrovech.
The bachelor thesis deals with the tools for the protection of state revenues preventing tax evasion in tax havens. Tax havens are a problem for national economies, where tax systems are deprived of tax payments, and for the entire world economy. The bachelor thesis also describes the structure of the tax system of the Czech Republic, measures used by the Czech Republic and the European Union against tax evasion. Furthermore, the thesis deals with tax cases and description of organizations fighting tax evasion. The main goal is to analyze the possibilities preventing the Czech Republic from tax evasion in tax havens, tax evasion and their understandable characteristics. In the last part of the thesis are two selected tax havens depicting their tax conditions, instruments against tax evasion and the legal system. The Republic of Ireland, one of the selected countries, is also focused on merging with the largest companies in the world and the British Virgin Islands are expanded to include the development of a number of companies originating in the Czech Republic based in the British Virgin Islands.
Description
Subject(s)
Daně, daňové kauzy, daňové ráje, daňový systém, daňový únik, krácení daní, státní příjmy, organizace, Tax, tax avoid, tax cases, tax evasion, tax havens, tax system, state revenues, organizations
Citation
ISSN
ISBN