Alternativní metody přenosu rizika a jejich vývoj

Title Alternative:Alternative methods of the risk transfer and its development
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
V dnešní době je společnost ohrožena mnoha riziky. Rizika se neustále zvětšují a škody rostou. Některá rizika dosahují značných rozměrů. Na krytí těchto rizik neexistuje na klasickém zajistném trhu odpovídající kapacita. Alternativní metody zajištění jsou finančním nástrojem, který dokáže pokrýt i jinak nezajistitelná rizika. Přenášejí rizika na kapitálový trh. Kapitálový trh má mnohem větší kapacitu než trh pojistný. Přenesením rizika se zvýší pojistné a zajistné kapacity. Větší kapacity pomohou rozvíjet primární trh pojištění. Alternativní metody jsou především flexibilnějším a levnějším doplňkem klasického zajištění. V USA jsou tyto metody využívány častěji než v Evropě. Pro větší využití v Evropě se musí utvořit vhodné prostředí. Jejich vývoj určuje mnoho faktorů. ART metody jsou mladým a rychle se rozvíjejícím segmentem finančního a zajišťovacího trhu. Pokud bude jejich existence dostatečně a vhodně ošetřena, rozvoj metod bude nadále úspěšně pokračovat.
Nowadays the company is threatened by many dangers. The risks are constantly increasing, the damage is growing. Some risks may reach considerable size. There is no capacity responding to such risks on the classic reinsured market. Alternative methods for ensuring the financial instrument are able to cover otherwise hardly-securable risks. They transfer risk to the capital market. The capital market is much larger than the reinsured market. Transfer of the risk increases the insurance and reinsurance capacity. Greater capacity can help develop the primary insurance market. Alternative methods are particularly flexible and cheaper supplement to the traditional reinsurance. In the U.S., these methods are used more frequently than in Europe. For a greater use in Europe there has to be a better form of a suitable environment developed. Their evolution is determined by many factors. ART methods are young and fast growing segment of the financial and reinsurance markets. If the existence of the adequate and appropriate treatment methods will continue the development will be successfully growing.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN