Možnosti zajištění environmentálních rizik pro úspěšný rozvoj mikroregionu Podralsko

Title Alternative:Possibilities of Ensuring Environmental Risks for Successful Development of Microregion Podralsko
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení stavu životního prostředí v mikroregionu Podralsko. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce se zabývá vymezením základních pojmů. Je zde popsáno životní prostředí a péče o něj, právo životního prostředí, nástroje environmentální politiky, konkurenceschopnost, risk management a regionální politika. V praktické části je charakterizován mikroregion Podralsko a vytvořena SWOT analýza oblasti. Výstupem je celkové zhodnocení mikroregionu a navržení opatření pro jeho rozvoj.
The thesis is focused on the evaluation of environmental situation in the micro-region Podralsko. The work is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part deals with the definition of basic concepts. There is described an environment and care, environmental law, environmental policy instruments, competitiveness, risk management and regional politics. The practical part describes the micro-region Podralsko supported with SWOT analysis of the area. The outcome is an overall assessment of the micro-region and propose measures for its development.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN