Optimalizace vlastností hasičských zásahových rukavic

Abstract
Tématem této bakalářské práce byla optimalizace vybraných vlastností pracovních zásahových rukavic určených pro profesionální i dobrovolné hasiče především na technické zásahy. Toto téma vzniklo na popud autora práce, který je sám profesionálním hasičem. Konkrétní zadání, tedy zjištění příčiny popraskání švů, vyplynulo z výsledků dotazníkového průzkumu. V teoretické části se řeší problematika mechanického poškození textilií, především měření pevnosti švů a oděru. Dále je vysvětleno, jakými postupy je zmíněnou odolnost textilií možno dosahovat. Při profesní činnosti hasiče je ochrana rukou zásadní záležitostí, s rukavicemi firmy Holík Lesley Plus se setkávají hasiči Královéhradeckého kraje při každodenním zásahu. Vlastnosti rukavic jsou častým tématem uživatelů, proto byl vytvořen dotazník, který by mohl být podkladem pro zjištění nedostatků a určil směr, kterým se dále ubírat. Záměrem bylo otestovat vliv počtu cyklů ohybu prstu na snižování pevnosti švů.Experimentální část obsahuje návrh a výrobu 3D robotického prstu, na kterém byly následně prováděny experimenty na vzorcích textilních materiálů používaných pro výrobu rukavic Lesley Plus a dodaných firmou Holík s.r.o. Získané výsledky byly posléze vyhodnoceny i diskutovány. Výsledky poklesu pevnosti vlivem cyklického ohýbání však ukázaly, že pokles pevnosti švu prakticky nenastává, příčinu porušení švu je nutno hledat v jiném mechanismu narušení nitě. Proto byly hledány možné příčiny, provedeny konzultace s uživateli a byl učiněn pokus dohledat takto porušené rukavice. Výsledkem těchto analýz bylo konstatování, že s největší pravděpodobností bude příčinou porušení švu oděr. Proto byl navržen nový experiment, upraveno testovací zařízení a realizován experiment, kde vzorky byly namáhány oděrem. Poté se vypárané nitě opět podrobily testům pevnosti. Výsledky potvrdily, že příčinou poklesu pevnosti švu je skutečně oděr. Provedené experimenty ukázaly příčinu popraskání švů hasičských rukavic určené pro zásahy technického charakteru. Byla proto navržena řešení, která zvýší odolnost švů a tím i životnost daných rukavic.
This bachelor thesis deals with the issue of optimization of given properties of work emergence gloves which are used by professional and voluntary firefighters. Gloves are used especially for technical interventions. This theme has been created on impulse of the author of this thesis who is professional firefighter as well. Specific task (to find the cause of joins cracking) has been created on the basis of a survey. Problematics of mechanical damage of textiles (especially joins strength and abrasion measurements) is solved in theoretical part of the thesis. Then it is explained which procedures it is possible to apply to reach mentioned resistance of textiles. Hand protection is fundamental question during professional firefighter´s activities. I use gloves by HolíkLeley Plus on daily basis. Properties of gloves is hot topic of their users. Therefore, the survey has been created to find out possible weaknesses.It offered the starting point of new way for improvement. The aim: how the number of bending of fingers (given number) influences decrease of joins strength. There is a proposal and production of 3D robotic finger in experimental part. It has been used to test samples of textile materials which are used for gloves Lesley Plus produced by Holíks.r.o. Obtained results were evaluated and discussed. Results showed that decrease of joins strength is not caused due to cyclic bending of fingers. Therefore, it was necessary to find the proper source of joins´ damage. I looked for possible causes, consulted it with other users and traced gloves with such type of mechanical damage. On the basis of these analysis, I claim, thatit is probably caused by joints abrasion. New experiment wasdrawn, testing device modified. I implemented the test for which samples were tried by abrasion. Loose thread underwent test of strength. Results confirmed that thedecrease of joins strength is really caused by abrasion. Performed experiments showed the cause of joins cracking of firefighter's gloves used for technical interventions. Solutions for increase of abrasion resistance of joins has been suggested. It will help to increase the service life of given gloves.
Description
Subject(s)
Ochranné rukavice, mechanická rizika, odolnost v oděru, odolnost pevnosti švů, ochranné materiály, mechanické poškození, Safety gloves, mechanical risks, abrasion resistance, joins strength resistance, protectivematerials, mechanical damag
Citation
ISSN
ISBN