Zobrazovací jednotka stavových veličin řízená z PLC

Abstract
Cílem této práce je návrh a realizace zobrazovací jednotky komunikující přes sběrnici s nadřazeným PLC. Jednotka je řízena mikrokontrolérem PIC od společnosti Microchip. Hlavní funkcí zařízení je komunikovat po sběrnici s PLC a zobrazovat požadované údaje na displeji. Součástí práce je též komunikační protokol a program mikrokontroleru, který umožňuje obousměrnou komunikaci. Dosažené výsledky jsou demonstrovány na jednoduchém modelu.
The aim of this work is to design and implement a display unit communicating over a bus with a PLC. The unit is controlled by a Microchip PIC microcontroller. The main features of the device are to communicate with the PLC and display the required data on the display. Part of the thesis is also a communication protocol and a program of microcontroller, which allows bidirectional communication. Achieved results are demonstrated on a simple model.
Description
Subject(s)
PIC32MX, mikrokontroler, znakový LCD displej, RS485, komunikační protokol, PLC, zobrazovací jednotka, PIC32MX, microcontroller, character LCD display, RS485, communication protocol, PLC, display device
Citation
ISSN
ISBN