Závislost na nealkoholových drogách a trestná činnost

Title Alternative:Dependence on Non-Alcoholic Drugs and Delinquency
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Název bakalářské práce: Závislost na nealkoholových drogách a páchání trestné činnosti Název bakalářské práce: Dependence on Non-Alcoholic Drugs and Delinquency Název bakalářské práce: Abhängigkeit von alkoholfreien Drogen und Begehung von Straftaten Jméno a příjmení autora: Pavel Bosy Akademický rok odevzdání bakalářské práce: 2010 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Irena Vykoupilová Resumé: Bakalářská práce se svým obsahem zabývala závažným společenským problémem. Provedeným průzkumem jsme ve vězeňské subkultuře pátrali po nealkoholových drogách a trestné činnosti. Cílem bakalářské práce bylo předložit důkazy o souvislosti mezi užíváním nealkoholových drog a pácháním trestné činnosti u mladých odsouzených. Práci tvořili dvě stěžejní oblasti. Teoretická část popisovala historii drog, základní pojmy, dělení nealkoholových drog, trestnou činnost spojenou s užíváním drog. V dalším textu popisovala charakteristiku mladé dospělosti, příčiny vzniku delikventního chování u mládeže, charakteristické znaky trestné činnosti mladých odsouzených a zacházení s nimi v penitenciárním prostředí. Praktická část zjišťovala pomocí dotazníku postoje skupiny 60 mladých odsouzených, umístěných ve Věznici Horní Slavkov, k užívání nealkoholových drog a páchání trestné činnosti. Výsledky provedeného průzkumu potvrdily úzkou souvislost mezi užíváním nealkoholových drog a pácháním trestné činnosti. V budoucnu bude tedy nezbytné i nadále přijímat a realizovat preventivní opatření v oblasti drogové problematiky.
Summary: The Bachelor diploma work applied to a serious social problem. The research, carried out within the prison subculture, searched for non-alcoholic drugs and delinquency. The goal of the work was to provide proofs of a relation between non-alcoholic drug use and delinquency committed by young convicts. The work consisted of two key areas of interest. In the theoretical part, the history of drugs is provided, as well as the drug classification and delinquency connected with drugs. Further on, a characteristic of young adults, causes of their delinquency and their treatment in prisons were dealt with. By means of a questionnaire presented to a group of 60 young convicts placed in Horní Slavkov prison house, the practical part found out about their attitudes towards non-alcoholic drug use and delinquency. The survey results confirmed a narrow relationship between non-alcoholic drug use and delinquency. Hence, further ahead it will be vital to adopt and implement preventive measures in the domain of drug issues.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 71 s., 15 s. příloh.
Subject(s)
penitenciární prostředí, nealkoholová droga, trestná činnost, mladý odsouzený, delikventní chování, dotazník, vývojové období, příčiny kriminality, věznice horní slavkov, prison environment, non-alcoholic drug, delinquency, young convict, delinquent behaviour, questionnaire, period of development, causes of delinquency, horní slavkov prison house
Citation
ISSN
ISBN