Sociální práce s propuštěnými osobami

Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou začleňování a návratem osob do společnosti, kteří byli propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody. Cílem bakalářské práce je zjistit, jakým způsobem a za jakých podmínek probíhá resocializace jedince do společnosti po jeho návratu z výkonu trestu odnětí svobody. Bakalářská práce je založena na kvalitativním výzkumu, který zahrnuje rozhovory a na studiu odborné literatury. Teoretická část práce se zabývá programy zacházení, penitenciárním zacházením a působením na odsouzené, již od počátku nástupu do výkonu trestu odnětí svobody až po propuštění za pomoci multidisciplinární týmu, který zajišťuje a poskytuje odbornou péči. Poslední kapitola v teoretické části je věnována postpenitenciární péči, která zahrnuje státní i nestátní subjekty, které mají významný úkol v procesu začleňování do společnosti. V praktické části práce jsem použila kvalitativní metodologický přístup. Pro získání dat jsem zvolila polostrukturované rozhovory s vybranými respondenty. Průzkumný vzorek představují propuštěné osoby z výkonu trestu odnětí svobody.
The bachelor thesis deals with the issue of inclusion and return of persons into society who have been released from prison. The aim of the bachelor thesis is to find out how and under what conditions the resocialization of an individual takes place into society after his return from prison. The bachelor thesis is based on qualitative research, which includes interviews and the study of professional literature. The theoretical part deals with treatment programs, penitentiary treatment and treatment of convicts from the beginning of imprisonment to release with the help of a multidisciplinary team that provides and provides professional care. The last chapter in the theoretical part is devoted to post-penitentiary care, which includes state and non-state entities that have an important role in the integration process into society. In the practical part of the work I used a qualitative methodological approach. To obtain data, I chose semi-structured interviews with selected respondents. The exploratory sample represents released persons from serving a custodial sentence.
Description
Subject(s)
programy zacházení, věznice, postpenitenciární péče, sociální práce, sociální služby, resocializace, podpora, pomoc, treatment program, prison, postpenitentiary care, social work, social services, resocialization, support, help
Citation
ISSN
ISBN