Využití metod dramatické výchovy v dějepisné části vlastivědy

Abstract
Diplomová práce se zabývá využitím metod dramatické výchovy v dějepisné části vlastivědy na 1. stupni ZŠ. Přibližuje možný přínos těchto metod ve výuce, vliv na osvojení si učiva a klíčových kompetencí. Upozorňuje na limity při výuce vlastivědy těmito metodami. Dále přináší příklady začlenění metod dramatické výchovy do dějepisné části vlastivědy. V návaznosti na realizaci těchto lekcí uvádí hodnocení, ve kterém vystihuje problematické části realizací, jejich možné příčiny a návrhy možností na zlepšení.
The diploma thesis deals with the use of methods of drama education in the historical part of homeland studies at the 1st stege of primary school. It describes the possible contribution of these methods in teaching, the impact on the acquisition of curriculum and key competencies. In addition, it draws attention to the limits of teaching homeland studies by these methods. It also provides examples of the integration of methods of drama education info the historical part of homeland studies. Following the implementation of these lessons, it presents an evaluation in which it describes the problematic parts of the implementation, their possible causes and suggestions for improvement.
Description
Subject(s)
dějepis ve vlastivědě, dramatická výchova, rámcově vzdělávací program, tematické plány, hodnocení, history in homeland studies, drama education, framework educational program, thematic plans, evaluation
Citation
ISSN
ISBN