Vzdělávání žáků se zrakovým postižením v rámci distanční výuky

Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na vzdělávání žáků se zrakovým postižením v rámci distanční výuky v období pandemie nemoci COVID-19. Práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část se zabývá vymezením zrakového postižení a vzděláváním žáků se zrakovým postižením, včetně distanční výuky. Empirická část práce tvoří vyhodnocení dotazníkového šetření. Cílem průzkumu bylo zjistit, jakým způsobem probíhala distanční výuka žáků s postižením zraku na základních školách a jaké jsou přínosy a rizika tohoto typu výuky u žáků s výše uvedeným postižením. V diskuzi jsou výsledky práce diskutovány a také srovnávány s výsledky jiných autorů. V navrhovaných opatřeních jsou zmíněna opatření, která se zaměřují na usnadnění distanční výuky žáků s postižením zraku. Závěr je věnován shrnutí celé bakalářské práce. Následuje seznam použitých zdrojů a příloha s dotazníkem.
The Bachelor thesis focuses on the education of pupils with visual impairments within the distance learning during the pandemic of COVID-19. The thesis consists of two parts. The theoretical part of the thesis deals with the definition of visual impairment and the education of pupils with visual impairments, including the distance learning. The empirical part of the thesis is based on the evaluation of a questionnaire survey. The purpose of the questionnaire survey was to find out the distance education methods for pupils with visual impairments at school. The survey also researched the advantages and disadvantages of the distance learning for students with the disabilities mentioned above. In the Discussion, the results of the survey are discussed and compared with the results of other authors. In the chapter on Proposed measures are mentioned measures to facilitate the distance learning for students with visual impairments. The Conclusion is dedicated to summarizing the entire Bachelor thesis. The following part focuses on used sources and an attached questionnaire.
Description
Subject(s)
vzdělávání, distanční vzdělávání, žáci, zrakové postižení, učitelé
Citation
ISSN
ISBN