Marketingová studie firmy Killich s.r.o.

Title Alternative:Markting project company Killich s.r.o.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce přibližuje a charakterizuje společnost Killich s.r.o., jakožto jednoho z mnoha velkoobchodních a maloobchodních prodejců spojovacího materiálu v České republice. Na úvod jsou uvedeny důvody, které mě vedly k výběru tohoto tématu. Práce je rozdělena do 5 kapitol. První část je věnována charakteristice firmy Killich s.r.o. Jsou popsány produkty, se kterými firma obchoduje, jací zaměstnanci ve firmě pracují a jakou pozici zastávají a služby, které společnost nabízí. Krátce je popsán podnikový informační systém a marketingová média ve firmě používaná. Druhá kapitola obsahuje konkurenční analýzu a druhy internetového marketingu. Na konci kapitoly je snaha aplikovat analýzu pěti konkurenčních sil podle Portera. V další kapitole jsou uvedeny distribuční a komunikační kanály. Jako hlavni část diplomové práce je v kapitole 4 popsán nový podnikový informační systém a jeho vliv na chod firmy z hlediska nákladů, zjednodušení a urychlení práce ve firmě. V 5. kapitole je uvedena cesta k vytvoření internetového obchodu, náklady na jeho vytvoření a stručné shrnutí. Závěrečná část je věnována shrnutí a doporučení, jakou cestou by se firma měla v budoucnu zaobírat.
This Diploma Thesis outlines and characterises company Killich s.r.o. as one of the many wholesale and retail sellers of connection accessories in the Czech Republic. Preliminary are mentioned the reasons which led me to choose this theme. The Thesis is devided into five chapters. The first part is dedicated to the characteristics of company Killich s.r.o. It depicts products that the company is trading with, its employees and their positions and moreover services provided by this particular company. Also it briefly describes a corporate information system and marketing media used in the company. The second chapter contains analysis of competitiors and types of internet marketing. At the end of this chapter, Porter´s five forces analysis is applied. The next chapter talks about distribution and communication channels. In the fourth chapter, as a main part of the Diploma Thesis, it is mentioned a new corporate information system and its influence on company´s costs, simplification and acceleration of the work. The last, fifth chapter gives a way to create an e-shop, the costs for its creation and a concise summary. Final section contains summary and recommendation that the company should take into consideration for its further development.
Description
katedra: KMG; přílohy: CD; rozsah: 93 s., 11 s. příloh
Subject(s)
internetový marketing, distribuční kanály, konkurenční analýza, podnikový informační systém, internetový obchod, internet marketing, channels of distribution, analysis of competition, company information system, e-shop
Citation
ISSN
ISBN