Návrh řízeného osvětlovače pro kamerový systém při zpracování obrazu v bižuterním průmyslu

Abstract
Tato práce se zabývá problematikou osvětlovače pro kontrolu výroby (pomocí automatizovaného - kamerového zpracování obrazu). Konkrétně je tato práce zaměřena na využití LED diod. V práci jsou rozebrány jejich výhody a nevýhody a také několik příkladů jejich využití pro zpracování obrazu v bižuterním průmyslu.Dále poskytuje návod na práci v simulačním programu MultiSIM, ve kterém je možné navrhovat a simulovat elektrické obvody. Také shrnuje jeho silné a slabé stránky, které měly na průběh práce značný vliv.V hlavní části se práce zabývá návrhem konkrétního obvodu řízeného osvětlovače, jeho simulací, sestavením a následným testováním a nakonec výsledky, které byly díky tomu získány.
This work deals with issue of lightning for quality control (with automated - image processing camera system). This work is focused specifically on application of LED diodes. In the work are analyzed its advantages and disadvantages and there are also some examples of its application for image processing in jewel industry.Then it provides manual for working in simulation program MultiSIM in which it is possible to design and simulate electrical circuits. It also summarizes its strengths and weaknesses that had significant impact on the workflow.In the main part the work deals with design of specific circuit of controlled lightning, with its simulation, build of this circuit and following testing and finally with results that was gained thanks to that.
Description
Subject(s)
bižuterní průmysl, osvětlovač, LED diody, zpracování obrazu, MultiSIM, jewel industry, lighting, LED diodes, image processing, MultiSIM
Citation
ISSN
ISBN