Stanovení základních mechanických vlastností odlehčených dílů z technologie FFF

Abstract
Bakalářská práce se věnuje problematice aditivní výroby dílů s odlehčenouvnitřní strukturou a jejich mechanickému testování. Kvytvoření vzorků byla použita technologie FFF a materiál ABS.Vnější geometrie vzorků vychází z normy ČSN EN ISO 527-2. Proporovnání byly použity dvě geometricky rozdílné struktury výplně(rectilinear a honeycomb) a pět procentuálních faktorů vyplnění(0 %, 25 %, 50 %, 75 % a 100 %). Jako srovnávací kritéria bylypoužity základní mechanické vlastnosti získané ze zkoušek tahem,ohybem a rázem. Další hodnocené faktory jsou tiskový čas a hmotnostjednotlivých vzorků. Z výsledků praktických zkoušek vycházíjako nejvýhodnější struktura typu rectilinear. Tento typ strukturyvykazuje vyšší hodnoty pevnosti než typ honeycomb. Rectilineartaké vykazuje jistou linearitu mechanických vlastností při změněfaktoru vyplnění.
This bachelor thesis deals with topic of additive manufacturing ofparts with inner lightweight structure and their mechanical testing.Technology FFF and ABS material were used for fabricationof tested samples. Outer geometry of the specimens corresponds toCSN EN ISO 527-2 standard. For direct comparison, two geometricallydifferent lightweight structures Rectilinear and Honeycomb were used. For each of these two types of structures, five differentfactors of infill percentage (0 %, 25 %, 50 %, 75 % and 100 %) weretested. Comparison between the two structures was done thanks tothe basic mechanical properties which were evaluated from tensile,bending and impact tests of given specimens. With respect to theevaluated data, rectilinear structure was considered to be more usefulfor further use. This type of structure exhibits higher values ofstrength than the other tested type. Moreover, rectilinear structurechanges its mechanical properties approximately linearly withchange of the factor of infill percentage.
Description
Subject(s)
Fused Deposition Modeling, FDM, Fused FilamentFabrication, FFF, odlehčení, struktura, mechanické vlastnosti, Fused Deposition Modeling, FDM, Fused FilamentFabrication, FFF, lightweight, structure, mechanical properties
Citation
ISSN
ISBN
Collections