Geografie náboženství Libereckého kraje a její transfer do geografického vzdělávání

Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na komplexní analýzu geografie náboženství Libereckého kraje. Práce obsahuje vymezení základních pojmů, stručnou historii náboženství, obecnou charakteristiku světových náboženství, popis jednotlivých církví a náboženských společností působících v Libereckém kraji, vývoj počtu věřících a praktickou část. Ta je zaměřena na tvorbu projektu pro žáky 2. stupně základní školy. K práci jsou vytvořeny tři mapy s rozmístěním kostelů, církví a náboženských společností a drobných sakrálních památek v Liberci.
The thesis focuses on the complex analysis of the geography of religion in the region of Liberec. The thesis includes definitions of basic terms, a brief history of religion, general characteristics of world religions, a description of individual churches and religious societies operating in the Liberec region, the development of the number of believers and the practical part. It is focused on creating a project for students of the 2nd level of primary school. There are three maps with churches, religious societies and small sacral monuments in Liberec.
Description
Subject(s)
geografie náboženství, náboženství, sekularizace, SLDB, Liberecký kraj, geography of religion, religion, secularization, SLDB, Liberec region
Citation
ISSN
ISBN