Testování dynamiky sorpce zdravotnických textilií

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá testováním sorpce zdravotnických textilií a testováním syntetického exsudátu namísto reálných fyziologických roztoků. Nejprve bylo nutné určit typ a množství použitého polymeru. Další část práce popisuje úpravy zařízení pro testování dynamiky sorpce, tak aby toto testování bylo nejvíce podobné skutečnému použití zdravotnických textilií. Poslední část se zabývá testováním těchto úprav v laboratorních podmínkách.
This bachelor thesis is about medical textiles and synthetic exudates testing instead of real physiological solutions. First, it was necessary to determine type and amount of polymer which has to be used. Another part describes tool modifications what have to be done to simulate more realistic medical textile application. In the last part is written the modification proces in laboratory conditions.
Description
Subject(s)
Sorpce, smáčení, zdravotnické textilie, exsudát, Sorption, wetting, medical textiles, exudate
Citation
ISSN
ISBN