Komparace současného stavu religiozity České republiky a Španělska ve vztahu k Římskokatolické církvi

Abstract
Bakalářská práce se zabývá porovnáním míry religiozity občanů České republiky a Španělska ve vztahu k Římskokatolické církvi. Stěžejní část práce informuje o podílu katolíků v české a španělské společnosti na základě dat z let 1991, 2001 a 2011. Práce je doplněna o teoretickou část popisující historický kontext a možné příčiny současné situace v obou státech. Podrobněji se věnuje vlivu nedemokratických režimů 20. století, socialismu v Československu a frankismu ve Španělsku, na klesající počet katolíků a vzrůstající nedůvěru v instituci Římskokatolické církve. Bakalářská práce se zabývá výzkumnou otázkou, zdali jsou Česká republika a Španělsko sekulárními státy, či nikoli.
The bachelor thesis deals with the comparison of the degree of religiosity of the citizens of the Czech Republic and Spain in relation to the Roman Catholic Church. The main part of the work informs about the share of Catholics in Czech and Spanish society on the basis of data from 1991, 2001 and 2011. The work is supplemented by a theoretical part describing the historical context and possible causes of the current situation in both countries. It deals in more detail with the influence of the undemocratic regimes of the 20th century, socialism in Czechoslovakia and frankism in Spain, the declining number of Catholics and the growing distrust in the institution of the Roman Catholic Church. The bachelor thesis deals with the research question of whether the Czech Republic and Spain are secular states or not.
Description
Subject(s)
Římskokatolická církev, religiozita v České republice, religiozita ve Španělsku, sekularizace, Roman Catholic Church, religiosity in the Czech Republic, religiosity in Spain, secularization
Citation
ISSN
ISBN