Obtíže při čtení, psaní a počítání u dětí v mladším školním věku

Abstract
Bakalářská práce se zabývá obtížemi při čtení, psaní a počítání u dětí v mladším školním věku.Teoretická část je věnována definicím specifických poruch učení, dále diagnostice poruch, prevencemi a některým reedukačním pomůckám. K naplnění praktické části je použita výzkumná metoda dotazování.
My Bachelor thesis is dealing with the matter of problems with reading, writing and counting of younger school age children.The theoretical part is devoted to definitions of specific learning disabilities, diagnostic of this disabilities, prevention and learning tools. To accomplish the practical part of the Thesis the research method of questioning, technique of questionnaire, isused.
Description
Subject(s)
Specifické poruchy učení, dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, dysmúzie, dyspinxie, Specific leasing, dyslexia, dysgraphia, dysortographia, dyscalculia, dyspraxia, dysmuzia, dyspinxia
Citation
ISSN
ISBN