Krize člověka - osvobození a odcizení v pojetí Ericha Fromma

Abstract
Člověk touží po svobodě. Moderní člověk ale neumí svobodně žít, je úzkostný a ztrácí sám sebe. Bakalářská práce pojednává o problému svobody a mechanismech úniku, pokud se svoboda stane přítěží. Zabývá se vlastněním a bytím jako dvěma základními dimenzemi lidského prožívání, popisuje, co znamená umění milovat a jak vypadá moderní odcizený člověk. V závěru se práce zabývá Frommovým návrhem na nutnou změnu vývoje moderní společnosti a jeho představou nového člověka a nové společnosti. Cílem bakalářské práce je formulování základních principů Frommovy kritiky moderní společnosti.
Man longs for freedom. However, modern man is not able to live freely. He is anxious and loses himself. The bachelor's thesis discusses the problem of freedom and the mechanisms of escape if freedom becomes a burden. It deals with possession and being as two fundamental dimensions of human experience describes what the art of loving means and what a modern alienated person looks like. In the end, the thesis deals with Fromm's proposal for the necessary change in the development of modern society and his idea of a new man and a new society. The aim of the bachelor thesis is to formulate the basic principles of Fromm's critique of modern society.
Description
Subject(s)
svoboda, odcizení, láska, mít nebo být, moderní společnost, změna člověka
Citation
ISSN
ISBN