Fyziologický komfort ponožek

Abstract
Diplomová práce se zabývá hodnocením fyziologických vlastností ponožek s ohledem na materiálové složení ponožek, jejich strukturu a změny těchto vlastností po údržbě a nošení ponožek. V rešeršní části je popsáno co je to ponožka a jaké by měla mít vlastnosti a materiály vhodné pro výrobu ponožek, dále je definován fyziologický komfort a jsou objasněny vlastnosti, které byly dále měřeny v experimentální části. V experimentální části této diplomové práce jsou popsány měření prodyšnosti vzduchu a propustnost vodních par, dále pak šíření kapalné vlhkosti strukturou ponožky a tepelně izolační vlastnosti. Experimentální část byla rozdělena na subjektivní a objektivní hodnocení, kde subjektivní hodnocení bylo provedeno probandy při každodenní zátěži za určitých podmínek. Objektivní měření bylo provedeno podle standardizovaných metod pomocí přístrojů MMT, které měří vlhkostní vlastnosti, C-Therm TCi pomocí kterého byly měřeny tepelně izolační vlastnosti, dále pak přístroj na měření prodyšnosti vzduchu a přístroji Permetest a CupMaster FX 3180 pro měření propustnosti vodní páry. V závěru jednotlivých experimentů byla veškerá naměřená data vyhodnocená a následně porovnaná. Nakonec závěru je práce obohacena o souhrnné vyhodnocení a doporučení pro další testování.
This work deals with evaluation of physiological properties of socks with regard to material composition of socks, their structure and changes of these properties after maintenance and wearing socks. Introduction clarifies describes what a sock is and what properties and materials suitable for the production of socks should have, physiological comfort and the properties that were measured in the experimental part.In the experimental part of this work are described measurements of air permeability and water vapour permeability, Moisture transport properties of textiles and thermal insulation properties. The experimental part was divided into subjective and objective evaluations, where the subjective evaluation was makes by probands in daily strain under certain conditions. Objective measurements were makes according to standardized methods using MMT instruments, which Moisture transport properties of textiles, C-Therm TCi to measure the thermal insulation properties, measuring instrument for measuring air permeability and Permetest and CupMaster FX 3180 for measuring water vapour permeability.At the end of each experiment, all measured data was evaluated and then compared. Finally, the work is enriched with a summary evaluation and suggestion for next testing.
Description
Subject(s)
Ponožka, fyziologický komfort, tepelně izolační vlastnosti, struktura, bavlna, prodyšnost, propustnost vodní páry, Sock, physiological comfort, thermal insulation properties, structure, cotton, air permeability, water vapour permeability
Citation
ISSN
ISBN