Ekofeminismus: teorie a praxe

Title Alternative:Ecofeminism: Theory and Practice
Abstract
Bakalářská práce se snaží o představení ekofeminismu, jako sociálního hnutí, které se díky spojení feminismu a enviromentalismu snaží o uvědomělejší přístup k destrukci přírody, vykořisťování chudých a zrovnoprávnění žen vůči mužům. Práce se snaží o nástin vývoje tohoto fenoménu a objasnění jeho ideologie.
Bachelor thesis tries to introduce ecofeminism as a social movement that thanks to the combination of feminism and environmentalism seeks for more conscious approach towards the destruction of nature, the exploitation of the poor, and the equal rights of women towards men. The thesis tries to outline the development of this phenomenon and to clarify its ideology.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN