Analýza povrchové struktury rotorových přízí v závislosti na typu použité vývodky

Abstract
Táto diplomová práca posudzuje povrchovú štruktúru rotorových priadzí s ohľadomna typ použitej odťahovej vývodky. Rešeršná časť je zameraná na vznik a štruktúru rotorovej priadze, ovinky, veličiny popisujúce priadzu, definície typov odťahových vývodiek a znalosti o tom, ako odťahové vývodky ovplyvňujú kvalitu a charakter priadze.V experimentálnej časti sú sledované vybrané charakteristiky ovinkov, sú definované podmienky merania a analyzované výsledky. Výsledky meraní sú grafickyznázornené v tabuľkách a grafoch. Zistené poznatky sú diskutované. Zo získanýchvýsledkov je možné konštatovať, že na povrchovú štruktúru najvýznamnejšie pôsobia zárezové odťahové vývodky.
This diploma thesis assesses the surface structure of the rotor yarns with regard to the type of draw off nozzles used. The research section focuses on the formation and structure of rotor yarns, wrapper fibers, yarns parameters, definitions of types of draw off nozzles and knowledge of how the draw off nozzles act on the yarn.The experimental part includes the selected characteristics of the wrapper fibers, defines measuring conditions and presents measured data. Results of the measurements are graphically shown in the tables and graphs and discussed. Results show, that influence of notched nozzles on surface structure of yarn is the most significant.
Description
Subject(s)
rotorová priadza, odťahová vývodka, ovinok, povrchová štruktúra priadze, rotor yarn, draw off nozzle, wrapper fibers, surface structure of yarn
Citation
ISSN
ISBN