Rodinné podnikání v České republice a jeho specifické problémy

Abstract
Diplomová práce vypracovává podnikatelský plán rodinného podniku, jehož hlavní činností je výroba a prodej palet. V úvodní části práce jsou definovány rodinné podniky a shrnuta jejich historie. Dále jsou popsány specifické problémy rodinného podnikání, podnikatelský plán, jeho druhy a možné využití. Následuje analytická část práce, kde je představen zkoumaný rodinný podnik, popsáno odvětví ve kterém podnik působí a provedeny analýzy potřebné k vytvoření podnikatelského plánu. Cílem práce je vytvoření podnikatelského plánu s návrhem dalšího rozvoje podniku.
Master thesis elaborates a business plan for the family business whose main activity is the manufacture and sale of pallets. In the first part of thesis there are defined family businesses and summarized its history. Then the thesis describes the specific problems of family business, business plan, its types and possible utilization. The following part analytical introduced the family business of research itself, described the industry which the company operates in and performed analyzes that are needed to create a business plan. The purpose of this work is to create a business plan with a proposal for the further development of the company.
Description
Subject(s)
Rodinné podnikání, nástupnictví, podnikatelský plán, PEST analýza, Porterova analýza pěti sil, SWOT, Family business succession, business plan, PEST analysis, Porter's five forces analysis, SWOT
Citation
ISSN
ISBN