Percepce infrastruktury cykloturistiky v Libereckém kraji v návaznosti na vybrané geografické jevy v ORP Liberec

Title Alternative:Perception of cycle tourism infrastructure in the region of Liberec in continuity to the selected geographic phenomena in the ORP Liberec
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This barchelors dissertation is about perception of cyclotourism in the LiberecRegion. First, position of the Liberec region is defined , then tourism andbiking (cyclotourism) is defined in the Liberec Region. Next, attetnitoin ispaid to actual perception and mind maps.Tthis barchelors dissertation is basedon my own questionnaire survey, which took place in the Liberec Region. Mapsoutputs and conclusions for this barchelors dissertation are described afterwards.
Řešená bakalářská práce se zabývá percepcí cykloturistiky v Libereckém kraji. Nejprve je v práci vymezená poloha Libereckého kraje, dále je definován cestovní ruch a cykloturistika v Libereckém kraji. Poté je pozornost věnována samotné percepci a mentálním mapám. Stěžejním podkladem pro tuto bakalářskou práci je vlastní dotazníkové šetření, které probíhalo na území Libereckého kraje. Následně jsou popsány vytvořené mapové výstupy a závěry pro tuto bakalářskou práci
Description
katedra: KGE; přílohy: CD ROM 1; rozsah: 71 s.
Subject(s)
tourism, cycle route, perception, mind map, cestovní ruch, cyklotrasa, percepce, mentální mapa
Citation
ISSN
ISBN