Vývoj programu pro transformaci geologických datových struktur

Title Alternative:Program Development for Transformation Geologic Data Structures
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem diplomové práce je vytvoření automatizovaného programu s vícestupňovou interpolací geologických dvoudimenzionálních vertikálních řezů, zadaných pouze jako souhrn prostorových souřadnic vrcholů polygonů reprezentujících umístění horninového bloku v daném řezu, do trojrozměrné geometrické reprezentace programu standardu GMSH. Nejprve jsou popsány možné situace a formulovány potřebné algoritmy: - pro jednoduché rozpoznávání obrazu polygonu v ploše - pro vytvoření souvislosti získaných polygonů mezi sebou - pro řešení průsečíku polygonů a vytvoření jejich prostorové reprezentace pomocí nově nalezených ploch - pro řešení souvislosti prostorových reprezentací mezi sebou Následuje definování vstupních a výstupních formátů datových struktur a nezbytný popis programu, který byl vyvinut v programovacím jazyku C++. Funkčnost aplikace je testována a okomentována na několika modelových úlohách. Závěrem jsou pak naznačeny další možné cesty vývoje směrem k plně automatizované podobě programu jako modulové součásti vyvíjených aplikací v souvislosti se sanačními postupy a hodnoceními rizik pro úložiště jaderného odpadu.
Aim of diploma thesis is creation of automated program with multi-step interpolation of geologic two-dimensional vertical slices, engaged only like package of cubic coordinates of polygons vertexes representing of placing of rock pillar block in concrete slice to the three-dimensional geometric representation of GMSH standard format. At first there are described possible situations and formulated useful algorithms. - for simple picture recognition of polygon in surface - for creation connection of gained polygons with each other - for solving point of intersection of polygons and creation their three-dimensional representation by the help of newly found surfaces - for solving connection of three-dimensional representation with one another Follows definition input and output formats data structures and necessary program description, which was developed in programming language C++. Functionality of application is tested and commented on several modelling problem. In fine there are intimated next possible ways of development direction to the full-automated program form like component of develop applications in context with redevelopment areas and classification of diversifications for dumping ground nuclear waste.
Description
katedra: MTI; přílohy: 1 CDROM; rozsah: 93 s.
Subject(s)
interpolace, rozpoznávání obrazu, geomorfologie, geoinformatika, geomorfologické inženýrství, interpolation, picture recognition, geomorfology, geoinformatics, geomorphological engineering
Citation
ISSN
ISBN