Odstraňování skvrn

Abstract
Obsahem této bakalářské práce je problematika odstraňování skvrn. Teoretická část práce se zabývá odstraňováním skvrn, čistícími prostředky a jejich složením. Pojednává o skvrnách a jejich praní za použití běžně dostupných odstraňovačů skvrn. V praktické části jsou vybrané textilie znečištěny kontaminanty, které se mohou podílet na vzniku skvrn. Skvrny jsou odstraňovány pomocí běžně dostupných prostředků k odstranění skvrn. Cílem této práce je navrhnout ideální postup praní pro odstraňování skvrn. Zároveň je zkoumáno, zda má na konečný výsledek vliv teplota prací lázně a doba, po které je skvrna z textilie odstraněna.
The content of this bachelor thesis is the issue of stain removal. The theoretical part of the bachelor thesis is focused on removing stains, cleaning agents and their composition. It deals with stains and their remove by common available stain removers. In the practical part, selected fabrics are contaminated with contaminants that can contribute to stains. The stains are removed using the usual available stain removal means. The aim of this work is to propose an ideal stain removal procedure. And it is examined whether the influence of the washing temperature and the time after which the stain is removed from the fabric should be affected the final effect.
Description
Subject(s)
Praní, skvrny, odstraňovač skvrn, Washing, stain, stain remover
Citation
ISSN
ISBN