Aplikace pro vizuální skládání transformací 3D scény

Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na nástroje pro vizuální skládání transformací 3D scény. Sepisuje seznam požadavků na nástroj, který by byl schopný přiblížit počítačovou grafiku začátečníkům v této oblasti, včetně matematických objektů potřebných k vytvoření scény. Dále hledá již existující nástroje, které by pokrývaly požadavky. Po neúspěšném nálezu navrhuje a později implementuje nástroj nový. Nechybí zde ani testování nástroje z hlediska výkonu.
This bachelor thesis focuses on tools for visual compositing of 3D scene transformations. It lists the requirements for a tool that would be able to bring computer graphics to beginners in this area, including the mathematical objects needed to create the scene. It also looks for existing tools that would cover the requirements. After an unsuccessful finding, it proposes and later implements a new tool. There is also testing of the tool in terms of performance.
Description
Subject(s)
OpenGL, skládání transformací, 3D scéna, vizualizace, interaktivní aplikace
Citation
ISSN
ISBN