Použití IAS/IFRS v účetnictví českého podniku

Title Alternative:Application of IAS/IFRS in a czech company accountancy
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na dva rozdílné účetní systémy - český účetní systém a systém IFRS. V první kapitole najdeme podrobný rozbor základní části Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, tedy Koncepčního rámce. Ve druhé části je obecně popsán český účetní systém, jeho východiska a regulace. Třetí kapitola obsahuje některé podstatné rozdíly mezi IFRS a českými účetními principy. Poukazuje na rozdíly v účetní závěrce, na problematiku vykazování podle segmentů, řeší dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek a leasing v obou systémech. A konečně poslední čtvrtá kapitola se zmiňuje o způsobech konverze české účetní závěrky do IFRS a zároveň poukazuje na problematiku stanovení základu daně.
This diploma paper is about two different accounting system - czech accounting system and IFRS. We can find detailed analysis of the basic part of IFRS in the first chapter - the Conceptual framework. The czech accounting system and its regulation are generally described in the second chapter. The third chapter is focused on some substantial differences between IFRS and czech accounting principles. There are differences in financial statements, segment reporting, tangible and intangible fixed assets and leases. The last fourth chapter is about the ways how to translate financial statements into IFRS and just one way how to set tax base.
Description
katedra: KFÚ; rozsah: 95 s.
Subject(s)
mezinárodní standardy účetního výkaznictví, české účetní předpisy, účetní závěrka, dlouhodobá hmotná aktiva, dlouhodobá nehmotná aktiva, leasing, reálná hodnota, historická cena, international financial reporting standards, czech accounting standards, financial statement, tangible fixed assets, intangible fixed assets, lease, real value, historical cost
Citation
ISSN
ISBN