Studium možnosti realizace mobilního plošného generátoru ozonu

Abstract
Tato diplomová práce navazuje na bakalářskou práci s názvem ,,Studium možností generování ozonu pomocí elektricky nabitých vlákenných struktur a možnosti jeho využití při dekontaminaci škodlivin". Výsledkem zmíněné bakalářské práce bylo vyrobené zařízení, které plošně generuje ozon. Ovšem při delším používání zařízení byly zjištěny určité jeho nedostatky. V rámci praktické části této práce je navrženo a zkonstruováno nové zařízení pro generování ozonu, které tyto nedostatky neobsahuje. Teoretická část této práce pak posloužila jako podklad pro odstranění zmíněných nedostatků a konstrukci značně vylepšeného (mobilního) zařízení. Po zkonstruování zařízení byly provedeny experimenty k ověření funkčnosti zařízení, jeho výkonu a schopnosti likvidovat mikroorganismy.
This master's thesis is a follow-up to the bachelor's thesis entitled ,,Study of the possibility of ozone generation by means of electrically charged fiber structures and the possibility of its use in decontamination of pollutants". The result of the aforementioned bachelor's thesis was the production of a device that generates ozone over a wide area. However, during prolonged usage of the device, certain shortcomings were discovered. As part of the practical part of this work, a new ozone generation device is designed and constructed, which does not contain these shortcomings. The theoretical part of this work then served as a basis for eliminating the aforementioned shortcomings and constructing a significantly improved (mobile) device. After the device was constructed, experiments were conducted to verify the functionality of the device, its performance, and its ability to eliminate microorganisms.
Description
Subject(s)
ozon, vysoké napětí, dekontaminace, kroucené vodiče, sklo, teflon
Citation
ISSN
ISBN