Problematika oceňování podniku

Abstract
Předmětem této práce je analyzovat postup a metody pro oceňování podniku. Práce je rozdělena na dvě části. V té první jsou popsány teoretické předpoklady nutné k ocenění a zkoumány jednotlivé metody pro oceňování podniku. Zjištěné poznatky jsou aplikovány ve druhé části na vybraný podnik. Ve vybraném podniku byla provedena finanční a strategická analýza. Stěžejní část práce se věnuje výnosovým metodám, které jsou nejkomplexnější a v praxi nejpoužívanější. Praktická část je zaměřena na aplikaci postupu a stanovení hodnoty podniku výnosovou a účetní metodou. Účetní metoda je brána jako doplňková a slouží ke komparaci v závěrečné části práce, kde jsou shrnuty poznatky a vypovídací hodnoty obou metod.
The subject of this work is to analyze the procedure and methods for company valuation. The work is divided into two parts. In the first, the theoretical assumptions necessary for valuation are described and individual methods for business valuation are examined. The findings are applied in the second part to the selected company. A financial and strategic analysis was carried out in the selected company. The core part of the work is devoted to revenue methods, which are the most complex and the most used in practice. The practical part is focused on the application of the procedure and the determination of the value of the company using the income and accounting method. The accounting method is taken as complementary and is used for comparison in the final part of the thesis, where the findings and informative values of both methods are summarized.
Description
Subject(s)
Podnik, hodnota, metody oceňování, výnosová metoda, účetní metoda, peněžní toky, finanční analýza, strategická analýza, Business, value, valuation methods, income method, accounting method, cash flows, financial analysis, strategic analysis
Citation
ISSN
ISBN