Problematika přeshraničních externalit a jejich možná hospodářsko-politická řešení

Abstract
Problematika externalit se v současném světě, který čím dál více řeší otázky ekologie a ochrany životního prostředí, bude objevovat čím dál častěji. Jejich řešení již nebude vyobrazováno jen jako ekonomizované téma pareto-efektivních trhů, ale také jako téma společenské a sociokulturní. Řešením externalitních sporů totiž nebude jen náhrada způsobených škod, ale i omezování škodlivých aktivit - nejen vůči jiným tržním subjektům, ale také vůči přírodě a životnímu prostředí. Jedním z důležitých aspektů externalitních sporů jsou navíc ty situace, kdy jejich aktéry už nejsou jen právnické nebo fyzické osoby, ale rovnou státy, vlády a integrační uskupení. Náhle se totiž může řešení externalit proměnit v diplomatickou otázku a v případě nepříznivého průběhu může dojít jak k narušení spoluprací, k eskalaci napětí ve vzájemných vztazích, v nejhorším případě i k válečnému konfliktu (který již v historii byl zaznamenán). Řešení externalit bude v čím dál více globalizovaném světě nabývat na čím dál větší důležitosti pro prevenci míru.
In today's world, which is increasingly addressing issues of ecology and environmental protection, the issue of externalities will appear more and more often. Their solution will no longer be depicted not only as an economized topic of pareto-efficient markets, but also as a social and socio-cultural topic. The resolution of external disputes will not only be compensation for damage caused, but also the reduction of harmful activities - not only towards other market entities, but also towards nature and the environment. In addition, one of the important aspects of external disputes is those where their actors are no longer just legal or natural persons, but also states, governments and integration groups. Suddenly, the solution of externalities can turn into a diplomatic issue, and in the event of an unfavorable course, there can be both disruption of cooperation, escalation of tensions in mutual relations, and in the worst case, a war conflict (which has already been recorded in history). Addressing externalities will become increasingly important for peace prevention in an increasingly globalized world.
Description
Subject(s)
Arbitr, Coase, ČR, EIA, Evropská komise, Evropský soudní dvůr, Externalita, Negativní externalita, Pigou, Polsko, Tržní environmentalismus, Turów, Arbitrator, Coase, Czech Republic, EIA, European Court of Justice, European Commission, Externality, Market Environmentalism, Negative externality, Pigou, Poland, Turów
Citation
ISSN
ISBN