Výzkum preferencí spotřebitelů v oblasti obchodních značek: Poptávka po tradičních českých značkách v současných podmínkách trhu

Title Alternative:A study of customers´ brand preferences: The demand for traditional Czech brands in the contemporary market context.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
In recent years a return of the traditional brands partly connected with the former communist regime has been noticed by producers in the Czech Republic. However very little attention has been paid to the attitude of the customers to such brands even though, knowledge of such attitudes could bring a competitive advantage to these companies. Thus the aim of this paper is to investigate the extent to which Czech customers wish to return to traditional Czech brands from the communist period in the contemporary market context. Based on the findings a critical success factors model for such brands was proposed. The data was collected by the use of questionnaires distributed in the Czech Republic. For the analysis of acquired data a statistical programme SPSS was used both for general descriptive statistics as well as for testing the hypotheses preset in respect of the findings from the literature. Final results of the analysis found an inclination of Czech customers towards traditional Czech brands. The most significant factors influencing the brand preference were employed to the critical success factors model. The findings suggest the future trend of increasing inclination towards traditional Czech brands on condition of adopting the recommended model of reaching the customers which is based on their requirements.
V poslední době byl výrobci v České republice zaznamenán návrat tradičních obchodních značek (dále jen značek), které byly do jisté míry spojené s obdobím komunismu. V této souvislosti je ovšem velmi málo pozornosti věnováno postoji spotřebitelů k těmto značkám i přesto, že znalost tohoto chování by mohla zajistit výhody českým firmám ve vztahu ke konkurenci. Na základě těchto poznatků je předmětem této bakalářské práce prozkoumat rozsah inklinace českých spotřebitelů k těmto tradičním českým značkám známých z období komunismu v současných tržních podmínkách. Model klíčových faktorů vedoucích k úspěchu, který je založen na výsledcích zkoumání, je součástí této práce. Data byla získávána pomocí dotazníků distribuovaných v České republice. Pro analýzu získaných dat byl použit statistický program SPSS, a to jak pro obecnou popisnou statistiku, tak pro testování předem stanovených hypotéz založených na dostupné literatuře. Konečné výsledky analýz prokázaly, že čeští spotřebitelé mají tendenci se přiklánět k tradičním českým značkám. Nejdůležitější faktory ovlivňující preference značek byly zaneseny do modelu určujícího faktory úspěchu. Výsledky naznačují budoucí trend narůstající preference tradičních českých značek za předpokladu osvojení navrženého modelu získávání zákazníků, který vychází z jejich požadavků.
Description
katedra: KMG; přílohy: CD ROM; rozsah: 91 s., 28 s. obr. příloh.
Subject(s)
marketing, brand preference, czech republic, communism, customer behaviour, managerial behaviour, marketing, preference značek, česká republika, komunismus, chování zákazníků, manažerské chování
Citation
ISSN
ISBN