Historie a analýza účetního programu MoneyS3

Abstract
Hlavním cílem bakalářské práce bylo seznámit čtenáře s účetními programy, které jsou používány v českých firmách a představit situaci na trhu účetních softwarů. První kapitola se zabývá českými účetními softwary, konkrétně systémy POHODA a Helios. Čternář se dozví informace o společnostech, které software vytvořili, o vlastnostech softwaru a variantách, ve kterých vychází. Ve druhé kapitole jsou zmíněny účetní programy, které přisly do České republiky ze zahraničí, a to programy SAP a Oracle. Třetí kapitola se zaměřuje na program MoneyS3, poskytne informace o společnosti Seyfor a programu samotném. Dále se práce zabývá porovnáním z hlediska ceny těchto programů, poskytovaných vlastností a služeb, z hlediska informatické stránky programů a uživatelského rozhraní. V neposlední řádě se v bakalářské práci nachazí vyhodnocení a návrhy ke zlepšení účetního programu MoneyS3 dle dotazníku, který čerpal z odpovědí účetních, kteří s programy pracují.
The main objective of the bachelor thesis was to introduce the readers to accounting software used in Czech companies and to present the situation on the accounting software market. The first chapter deals with Czech accounting software, specifically Pohoda and Helios. The reader will learn about the companies that created the software, the features of the software and the variants in which it comes out. In the second chapter, the accounting software that came to the Czech Republic from abroad, namely SAP and Oracle, are mentioned. The third chapter focuses on the MoneyS3 program, providing information about Seyfor and the program itself. Furthermore, the thesis deals with the comparison in terms of the price of these programs, the features and services provided, the IT aspects of the programs and the user interface. Last but not least, the bachelor's thesis includes an evaluation and suggestions for improving the MoneyS3 accounting program according to a questionnaire that drew on the responses of accountants who work with the programs.
Description
Subject(s)
Ekonomický informační systém, hodnocení MoneyS3, porovnání účetních softwarů, účetní software
Citation
ISSN
ISBN