Podpora čtenářství u dětí mladšího školního věku ve školní družině

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Závěrečná práce se zabývá rozvíjením čtenářství ve školní družině. Cílem je vypracovat pedagogický projekt na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti a dalšího využití volného času u dětí mladšího školního věku. Probudit zájem dětí mladšího školního věku o četbu a nalézt možnosti podpory jejich zájmu v odpoledním čase, který školní družina nabízí.V první části práce jsou vymezeny pojmy, základní informace a poznatky z oblasti čtenářské gramotnosti, charakteristiky mladšího školního věku ve výuce i mimo ni.V rámci praktické části s využitím knihy Pohádky pro malé i velké liberečánky, je předložen program pro rozvoj čtenářství, sloužící k rozvoji čtenářské gramotnosti a práci s textem. Ten neotřelým způsobem podporuje dětský zájem o knihu a čtení. Při tvorbě byly respektovány věkové zvláštnosti žáků prvního stupně základní školy.
The final paper is concerned with the development of reading skills in an after school club. The goal is to formulate a pedagogical project to support the development of reading skills and further utilization of young school-aged children's free-time. To awake the interest of young school-aged children in reading and to find the opportunities regarding the support of their interests within the time that the after school club provides.In the first part of the paper, the ideas, basic information and insights from the area of reading competence are defined as well as the characteristics of the schooling for young school - aged children, both during and outside of the teaching.In the practical part, where the book Pohádky pro malé i velké liberečánky is also used, the plan for developing reading skill is presented. It is used to advance reading competence and working with text. The plan uniquely encourages children's interest in the book and reading in general. The special needs of pupils in primary school were considered when creating the plan.
Description
Subject(s)
Četba, čtenář, čtenářská gramotnost, čtenářství, pracovní listy, knihovna, kniha, školní družina, mladší školní věk, Reading, reader, reading competence, reading skills, worksheets, library, book, after school club, young school age
Citation
ISSN
ISBN
Collections